Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN INKOOPVOORWAARDEN SQUARE DESIGN

Algemene voorwaarden: Square Design Nijkerk is niet verantwoordelijk voor digitale transmissiestoringen door derden. Wij verzoeken hierom altijd een proef te laten vervaardigen alvorens grote producties te starten. Square Design is evenmin aansprakelijk voor schade(n) ontstaan door het gebruik van deze website.

1. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN Deze algemene leverings-, betalings- en inkoopvoorwaarden zijn bij uitsluiting van andere algemene voorwaarden van toepassing op alle met Square Design aangegane overeenkomsten, alsmede op de door deze gedane aanbiedingen. Voorwaarden gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem nr. 38/2022. Tevens Is onze privacyverklaring van kracht op alle met Square Design aangegane overeenkomsten, alsmede op de door deze gedane aanbiedingen. ReclameAPK.nl, MarketingDNA, Formule1kalenders.nl en Sport-calendars.com zijn activiteiten van Square Design.

2. OFFERTE EN OVEREENKOMST Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld. Deze worden eerst verbindend na schriftelijke bevestiging zijdens Square Design. Alle bij de aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk doch slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk bevestigd. De overeenkomst en acceptatie van deze algemene voorwaarden komen tot stand door acceptatie van de offerte zijdens de koper/opdrachtgever en/of door opdrachtbevestiging zijdens Square Design. De overeenkomst is tevens van kracht zodra (aan)betaling van/op (deel)facturen door koper/opdrachtgever is gedaan. De ondertekenaar/verstrekker/gemachtigde verklaart zich solidair met de opdrachtgever. Binnen de overeenkomst valt ook de privacywet; AVG. Toepasselijkheid van gehanteerde inkoopvoorwaarden zijdens de koper/opdrachtgever en/of leveringsvoorwaarden van derde(n) worden op voorhand afgewezen tenzij schriftelijk anders vooraf is overeengekomen.

3. WIJZIGINGEN Alle wijzigingen in reeds gesloten overeenkomsten zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk door Square Design zijn bevestigd. Alle kosten die voortvloeien uit de wijzigingen zijn voor rekening van de koper/opdrachtgever.

4. ANNULERING Na acceptatie van de offerte door de koper/opdrachtgever is annulering hiervan niet meer mogelijk dan met schriftelijke toestemming van Square Design, zulks tegen een door haar naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen prijs en onder voldoening van de door Square Design tot aan het moment der annulering gemaakte kosten. Indien geen overeenkomst tot stand komt, dan wel de overeenkomst door de koper/opdrachtgever wordt geannuleerd, is deze gehouden alle met de koop en/of opdracht verband houdende ontwerpen, tekeningen en concepten, alles in de ruimste zins des woords, binnen vijf dagen nadat Square Design schriftelijk met de annulering akkoord is gegaan, aan deze te retourneren, bij gebreke waarvan Square Design gerechtigd is tot een onmiddellijk, ten laste van de koper/opdrachtgever, opeisbare boete van €5.000,- per dag.

Sportkalenders

Sportplanners.nl, Formule1kalenders.nl, Voetbalplanners.nl, Tourkalenders.nl, reclameAPK.nl, marketingDNA.nl, verkoopEHBO.nl, ARinSpace.com, WEBsupport.nu zijn activiteiten van Square Design. Sportplanners.nl, Formule1kalenders.nl, Voetbalplanners.nl, Tourkalenders.nl kunnen vroegtijdig worden geleverd zonder officiële bevestiging van FIA, FIFA, UEFA en/of UCI. Het is echter mogelijk dat informatie na publicatie verandert, en we zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke wijzigingen of aansprakelijk voor de gevolgen ervan. Als een vroegtijdige levering van toepassing is, wordt deze voorzien van een datum op het moment van publicatie.

5. PRIJZEN Alle overeenkomsten worden gesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Indien, overeenkomstig het onder 3 van deze voorwaarden bepaalde, wijzigingen in de overeenkomst optreden, is Square Design steeds gerechtigd alsdan opgetreden prijsverhogingen, door welke oorzaak en op welk moment ook ontstaan, door te berekenen. Dit geldt ook voor prijswijzigingen door derden zoals bv. onderhouds-/hostingpartijen. Wanneer de euro als muntsoort (€) een waardeverandering ondergaat (inflatie of deflatie), dan wel wanneer een andere geldsoort tijdens het bestaan van de betalingsverplichting in omloop wordt gebracht, zullen de genoemde bedragen naar rato worden omgerekend.

6.1 BETALING Betaling dient uiterlijk veertien dagen na factuurdatum te geschieden, zonder dat de koper/opdrachtgever enig recht op korting en/of compensatie kan toepassen. Reclames of niet door Square Design geaccordeerde annuleringen, schorten de betalingsverplichtingen niet op.

6.2 RENTE Square Design is gerechtigd de koper/opdrachtgever, die in gebreke blijft tijdig aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, een rente in rekening te brengen van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vijftiende dag na de factuurdatum, tot aan de dag der algehele voldoening, welke rente tot de dag der algehele voldoening wordt berekend over het volledige factuurbedrag, alsmede over de op grond van deze overeenkomst verschenen kosten.

6.3 INCASSOKOSTEN Alle kosten van incasso, zowel in als buiten rechte, zijn voor rekening van koper/opdrachtgever, met een minimum van 15% van de hoofdsom, exclusief BTW. en exclusief de reeds betaalde rente. In de kosten van incasso worden uitdrukkelijk begrepen de kosten van rechtsbijstand die Square Design ter incasso zal moeten maken.

6.4 OPSCHORTING EN ANNULERING Indien de koper/opdrachtgever in gebreke is met betaling van een opeisbare vordering, heeft Square Design het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten of te annuleren totdat betaling, met inbegrip van de door wanbetaling ontstane rente en kosten, is geschied.

6.5 KREDIETWAARDIGHEID Indien Square Design voor of tijdens het uitvoeren van de overeenkomst aanwijzingen ontvangt omtrent verminderde kredietwaardigheid van de koper/opdrachtgever, dan heeft zij het recht niet te leveren en/of haar werkzaamheden op te schorten totdat zijdens de koper/opdrachtgever deugdelijk zekerheid is gesteld voor betaling van al hetgeen aan Square Design op grond van de overeenkomst verschuldigd was, en/of zal worden.

7. KWANTITEITEN De koper/opdrachtgever is gehouden in geval van drukwerk een marge van 10% meer- of minder geleverd drukwerk te accepteren, met dien verstande dat deze afwijkingen in de kwantiteiten naar rato zullen worden verrekend. Square Design behoudt zich het recht voor, na te komen in deelleveringen. Elke deellevering kan worden gefactureerd en dient met inachtneming van het bepaalde onder 6 van deze voorwaarden te worden voldaan.

8. LEVERING Square Design is niet aansprakelijk voor de gevolgen van te late levering. Indien de levering niet tijdig kan geschieden, zal Square Design hiervan onverwijld mededeling doen aan de koper/opdrachtgever, onder vermelding van de periode waarmee de leveringstermijn wordt verlengd. De koper/opdrachtgever komt geen recht toe de overeenkomst te annuleren, indien de leveringstermijn zijdens Square Design wordt overschreden.

9. PRODUCTIEMIDDELEN Werkvormen, clichés, films, commercials, open moederbestanden, software, code/opmaak vervaardigd in eigen beheer e.d., welke zijn gemaakt en/of gebruikt ten behoeve van de koper/opdrachtgever en welke daartoe door Square Design zijn vervaardigd, blijven eigendom van Square Design. Laatstgenoemde is niet verplicht deze productiemiddelen te bewaren en/of aan de koper/opdrachtgever ter beschikking te stellen, voorzover zulks niet uitdrukkelijk is overeengekomen. Derde(n) zijn niet gerechtigd productiemiddelen te vernietigen, daarmee gehouden deze in bruikleen genomen productiemiddelen te bewaren tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Voor zover de koper/opdrachtgever zelf documenten (beeld/tekst) voor producties aanlevert zijn deze vrij van rechten van derden en wordt Square Design gevrijwaard van (e.v.t.) aansprakelijkheid.

10. AFWERKING
10.1 Geringe afwijkingen bij (kleuren-)druk, in kwaliteit, lettertype, kleur, hardheid, dikte, satinage, nabewerking (vouwen/stansen) enz., geven de koper/opdrachtgever geen reden tot afkeuring. Verschillen tussen matchprint (sluitproef) en sanitage geven de koper/opdrachtgever eveneens geen reden tot afkeuring. Een persproef alleen sluit afwijkingen in sanitage uit. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen; er kan niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.

10.2 Teksten en/of instructies van een koper/opdrachtgever worden verwerkt naar aangegeven copy of schriftelijke opdracht.

10.3 Voor papier zijn, binnen de overeenkomst genoemde grenzen, afwijkingen in het gramsgewicht per vierkante meter naar boven en naar beneden toelaatbaar. Bij afwerking van standaard productie(drukwerk) (o.a. vouwen), is ‘breken’ van papier -en donkere inkt- toelaatbaar.

10.4 Voor overige zaken aangaande drukwerk welke niet zijn vermeld, hanteert Square Design de laatst geldende leveringsvoorwaarden voor de bNO, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

11. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT Alle kosten welke door Square Design dienen te worden gemaakt in verband met een door de koper/opdrachtgever verlangde wijziging, welke eerst na totstandkoming van de definitieve opdracht is verstrekt, komen voor rekening van de koper/opdrachtgever. Mondeling of telefonisch doorgegeven wijzigingen in de tekst, lay-out e.d. komen, voor wat betreft de eventuele foutieve uitvoering daarvan, geheel voor risico van de koper/opdrachtgever. Square Design aanvaardt te dienaangaande geen enkele aansprakelijkheid.

12. UITBESTEDING De koper/opdrachtgever machtigt Square Design om de opdracht door (een) door haar aan te wijzen derde(n), op een door haar gewenst tijdstip, te laten uitvoeren. De koper/opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door Square Design aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door haar met koper/opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Koper/opdrachtgever vrijwaart Square Design van elke aanspraak welke derden jegens Square Design zouden kunnen doen betrekking hebbende op kosten, schaden en interessen, ontstaan als gevolg van werkzaamheden door bemiddeling van Square Design die zij voor koper/opdrachtgever heeft verricht. De koper/opdrachtgever is voorzover zij zelf bemiddelt en/of in contact treedt met derde(n) en alvorens een productieproces in werking te stellen, gehouden een kleurenproef en/of mok-up te laten vervaardigen van films, clichés en/of digitale informatie door deze derde(n), indien een proef niet bijgeleverd is en/of ontbreekt, om welke reden dan ook. Derden zijn verplicht een ingangscontrole te waarborgen.

13. VERVOER EN VERZEKERING Vervoer van goederen geschiedt voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever. Verzekering van het transport komt voor rekening van de koper/opdrachtgever en zal alleen dan zijdens Square Design geschieden, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

14. RECLAMES
14.1 De koper/opdrachtgever heeft het recht van reclame tot drie dagen na ontvangst van de levering. Voor geplaatste advertenties geldt een termijn van twaalf uur na het uitkomen van de betreffende advertentie.

14.2 Indien binnen de sub. 14.1 genoemde termijn is gereclameerd, zal Square Design door de koper/opdrachtgever in de gelegenheid worden gesteld de levering te controleren. Indien de klacht door Square Design gegrond wordt bevonden, zal zij te harer keuze de levering vervangen, dan wel een schadevergoeding naar billijkheid aanbieden, welke in elk geval niet hoger zal zijn dan het haar toekomende honorarium.

14.3 Square Design is niet gehouden tot vergoeding van schaden, kosten en/of interessen, anders dan sub 14.2 omschreven. De koper/opdrachtgever komt geen recht tot ontbinding van de overeenkomst toe, terwijl hij evenmin gerechtigd is tot compensatie of het nalaten van gehele of gedeeltelijke betaling.

15. AANSPRAKELIJKHEID
15.1 Square Design is -behoudens gevallen van opzet en/of grove schuld- niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interessen die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. daden of nalatigheden van de koper/opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. fouten en/of gebreken in een ontwerp, die door de koper/opdrachtgever bij goedkeuring van het desbetreffende ontwerp, niet zijn geconstateerd.

15.2 De aansprakelijkheid van Square Design is, ongeacht de werkelijke hoogte van de tengevolge van haar wanprestatie opgetreden schade, uitdrukkelijk beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Alle andere kosten, schaden en/of interessen in welke vorm of hoedanigheid ook opgetreden, blijven uitdrukkelijk voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever.

15.3 Dit artikel is tevens van toepassing op meerwerk.

16. OVERMACHT Als overmacht zullen onder meer gelden stakingen, computerstoringen, uitsluitingen en overheidsmaatregelen in of ten aanzien van Square Design, dan wel haar leveranciers en voorts alle omstandigheden waardoor naar billijkheid nakoming van de verplichtingen van Square Design niet kan worden verlangd, zulks ongeacht of bedoelde omstandigheden reeds ten tijde van het sluiten der overeenkomst ter kennis waren of hadden moeten zijn van Square Design. In geval zich een situatie van overmacht voordoet, is het ter keuze van Square Design de overeenkomst te annuleren, dan wel deze tot nader order op te schorten, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan. Aan de koper/opdrachtgever komt een dergelijk recht niet toe.

17. EIGENDOMSVOORBEHOUD
17.1 Zolang door Square Design geen volledige betaling is ontvangen, blijven de geleverde goederen, domeinnamen (eg. serverinformatie), ideeën/concepten ed. eigendom van Square Design en zijn niet overdraagbaar door bv een curator. Derde(n) zijn niet gerechtigd productiemiddelen te vernietigen, daarmee gehouden deze in bruikleen genomen productiemiddelen te bewaren tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

17.2 Square Design heeft het recht deze goederen, domeinnamen (eg. serverinformatie), ideeën/concepten ed. terug te halen/claimen, indien de koper/opdrachtgever zijn verplichtingen niet geheel nakomt, indien deze liquideert, hetzij in staat van faillissement geraakt, jegens hem surseance van betaling wordt verleend, dan wel wanneer deze goederen onder beslag worden gelegd. Square Design heeft het recht om op voorhand derde(n) aansprakelijk te houden voor het, om welke reden dan ook, vernietigen en/of zoekraken van de door haar in bruikleen verstrekte productiemiddelen.

17.3 Phishing (oplichting). Zodra Square Design enige vorm van phishing, oplichting of fraude door derde(n) -al dan niet opzettelijk- vaststelt, is Square Design gerechtigd een schade te vorderen van tenminste een gelijk bedrag gelijk aan de poging tot fraude en is deze direct opeisbaar via automatische incasso.

18. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Uit de met Square Design aangegane overeenkomst volgt voor de koper/opdrachtgever geen enkel recht ten aanzien van de exploitatie van de Intellectuele Eigendomsrechten. Openbaarmaking en/of verveelvoudiging van beschermde werken blijft steeds afhankelijk van voorafgaande schriftelijke toestemming van Square Design. Op concepten, ideeën, domeinnamen e.d. die niet binnen een jaar door koper gebruikt/toegepast zijn kan koper geen aanspraak meer maken op het gebruik. Square Design is gerechtigd deze concepten stilzwijgend op andere manieren te gebruiken. Square Design mag altijd werk/uitingen tonen in de openbare ruimte/portfolio. Indien de koper/opdrachtgever beschermde werken verveelvoudigt en/of openbaar maakt voor een ander doel dan waarvoor deze werken aan hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel daarmee handelt in strijd met de overeenkomst of de Wet, is de koper/opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van €5.000,- per overtreding, zulks onverminderd het recht van Square Design om volledige schadevergoeding te vorderen. Licentierechten zijn 1 jaar geldig.

19. RECLAME-UITINGEN
De koper/opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor de wijze waarop hij goederen en/of diensten, welke hij van Square Design heeft betrokken, aanprijst en/of onder de aandacht van derden brengt. Square Design wordt uitdrukkelijk gevrijwaard door koper/opdrachtgever voor aanspraken van derden, die gebaseerd zijn op door de koper/opdrachtgever gehanteerde uitingen jegens derden, indien deze uitingen niet in overeenstemming zijn met hetgeen door Square Design over de aard en hoedanigheid van de dienst en/of het product aan de koper/opdrachtgever is medegedeeld.

20. VERBOD TOT WEDERVERKOOP
Het is koper/opdrachtgever niet toegestaan door Square Design geleverde goederen, ideeën/concepten ed. weder te verkopen aan derden, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van €5.000,-, ongeacht het recht van Square Design volledige schadevergoeding te vorderen.

21. GESCHILLEN
Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomst voortvloeiende geschillen, zullen worden beslecht naar Nederlands Recht en worden gebracht voor de Arrondissementsrechtbank ter vestigingsplaats van Square Design.

SQUARE DESIGN® / RECLAME APK

Kies Square Design

Een keuze voor Square Design betekent kiezen voor kwaliteit en betrouwbaarheid.
Wij bieden professionele hulp bij grafisch ontwerp en gaan graag de uitdaging aan om samen met jou te werken aan de groei en ontwikkeling van jouw bedrijf.

Privacy Policy

Square Design Nijkerk is niet verantwoordelijk voor digitale transmissiestoringen door derden. Wij verzoeken hierom altijd een proef te laten vervaardigen alvorens grote producties te starten. Square Design is evenmin aansprakelijk voor schade(n) ontstaan door het gebruik van deze website.